Projek zakończony! ZAPRASZMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REZULTATAMI PROJEKTU

English

E-mail:


Imi i Nazwisko:


Adres:


Temat:


Treść pytania:

PORADNIK SKUTECZNE ZARZĄDZANIE OBSZARAMI NATURA 2000

 www.natura2000.crs.org.pl/pliki/file/Skuteczne zarzadzanie Natura 2000 poradnik.pdf

 

 

BROSZURA

www.natura2000.crs.org.pl/pliki/file/broszura v4 ost.pdf

 

 

RAPORTY

Dobre praktyki w zakresie zarządzania obszarami Natura 2000

www.natura2000.crs.org.pl/pliki/file/ZALACZNIK 1 Raport dzialanie 2.pdf

Model zarządzania obszarami Natura 2000

www.natura2000.crs.org.pl/pliki/file/Model Zarządzania Obszarami Natura 2000.pdf

Koncepcja Systemu Wspomagania Decyzji

SWD Raport do pobrania

 

 

 PODSUMOWANIE PROJEKTU

Celem projektu „Skuteczne zarządzanie obszarami Natura 2000” było wspieranie osiągnięcia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków na obszarach Natura 2000 poprzez opracowanie koncepcji skutecznego systemu zarządzania tymi obszarami. Koncepcja ogólnego modelu zarządzania została najpierw wstępnie opracowana w Centrum Rozwiązań Systemowych, a następnie dyskutowana była na interaktywnych warsztatach z udziałem interesariuszy procesu zarządzania ze wskazanych w projekcie dwóch obszarów Natury 2000. Warsztaty zostały przeprowadzone w taki sposób, aby model zarządzania podczas warsztatów wypełniony został treścią, tak aby stanowił odzwierciedlenie potrzeb i wizji zarządzania podmiotów, których dotyczy sieć Natura 2000.

Projekt realizowany był w kilku etapach wyszczególnionych na rysunku: Schemat realizacji projektu „Skuteczne zarządzanie obszarami Natura 2000.

W pierwszej kolejności przeprowadzono ocenę potrzeb beneficjentów w zakresie zarządzania obszarami Natura 2000 w dwóch obszarach pilotażowych, z wykorzystaniem metody wywiadów osobistych pogłębionych z beneficjentami. Równolegle dokonano przeglądu obecnego stanu wiedzy w dziedzinie zarządzania obszarami Natura 2000 na podstawie wybranych studiów przypadku z kilku państw europejskich (przegląd literatury i ankietowe badanie jakościowe). Następnie opracowano koncepcję modelu zarządzania, która posłużyła do opracowania modelu systemu wspomagania decyzji do zarządzania obszarami Natura 2000.

 

Rekomendacje merytoryczne wynikające z realizacji projektu

Przy zarządzaniu obszarami Natura 2000, uwagę należy zwrócić przede wszystkim na:

  • Strukturę organizacyjną i sieć powiązań; W przypadku zarządzania obszarami Natura 2000 bardzo istotna jest nie tylko struktura organizacyjna poszczególnych instytucji odgrywających rolę w zarządzaniu, ale przede wszystkim sieć powiązań pomiędzy nimi.  Obecnie w Polsce nadzór nad obszarami naturowym na poziomie ogólnopolskim sprawuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, natomiast na poziomie wojewódzkim Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Do tego dochodzą jednostki samorządu terytorialnego odpowiedzialne za wydawanie różnego typu decyzji dotyczących terenów położonych w obrębie Natury 2000, a także instytucje płatnicze (np. agencje rolne) oraz prywatni właściciele terenów. Struktura ta posiada wiele zależności, co może utrudniać zarządzanie, choćby w związku z przepływem informacji. Powinna więc być elastyczna w miarę możliwości, po to aby umożliwiać dobrą realizację celów oraz zadań, które są do wykonania. W przyszłości, zakładając dążenie do efektywności, można przewidywać reorganizacje w zakresie struktur oraz doprecyzowanie zadań i obowiązków poszczególnych podmiotów, po to aby skutecznie realizować cele ochrony na obszarach Natura 2000.
  • Aktywne podejście do zarządzania; Obecnie w wielu przypadkach zarządzanie obszarami Natura 2000 sprowadza się do nadzoru (kontroli) w postaci stosowania nakazów i zakazów, co nie odzwierciedla w pełni procesu zarządzania. Natomiast w przypadku tak złożonych systemów jakimi są obszary naturowe należałoby położyć nacisk na skuteczną realizację celów i zadania oraz dążyć do wdrażania wszystkich etapów procesu zarządzania. Umożliwiłoby to także uczenie się na popełnianych błędach, których uniknięcie nie jest oczywiście do końca możliwe.
  • Odpowiednie narzędzia; Najczęściej stosowanym narzędziem, będącym także częścią procesów decyzyjnych, jest aktualnie ocena oddziaływania na środowisko
    i ocena habitatowa. Znaczenie mają także narzędzia finansowe tj. programy rolnośrodowiskowe czy dopłaty z PO Ryby, choć nie zawsze są one w pełni wykorzystywane. Ponad to wciąż zbyt mało jest mechanizmów finansowania zadań wynikających z planów ochrony i planów zadań ochronnych. Należałoby więc dążyć do wzmocnienia już istniejących narzędzi finansowych oraz do tworzenia nowych, które byłyby w stanie zaspokoić potrzeby jakie istnieją w tym zakresie ze strony zarówno właścicieli gruntów położonych na obszarach naturowych, jak i ze strony podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań na tych obszarach. Dodatkowo korzystne z punktu widzenia realizacji celów ochrony, byłoby wplecenie regulacji dotyczących terenów objętych Naturą 2000 do systemu planowania przestrzennego, ale w formie zaleceń, a nie tylko wskazań, jak to jest obecnie.
  • Zarządzanie w sposób partycypacyjny; Jest to szczególnie ważne w obecnej złożonej strukturze sieci podmiotów odgrywających rolę w zarządzaniu Naturą 2000. Podejście partycypacyjne daje możliwość udziału wszystkim zainteresowanym stronom oraz w dłuższym okresie czasu wpływa korzystnie na wzajemne relacje, przepływ informacji i czas podejmowania decyzji.
  • Prowadzenie badań zbierających odpowiednie dowody dla zidentyfikowania przyczyn zachodzących zmian w obszarach naturowych; Stanowią one kluczową  i niezbędną informację dla zarządzania tymi obszarami. Często kilka zadań ochronnych prowadzonych jest równocześnie na danym terenie, a ich efekty odnoszą się do skomplikowanych systemów przyrodniczych. Trudno jest więc zidentyfikować bezpośrednie skutki poszczególnych interwencji oraz jednoznacznie odróżnić skutki działań antropogenicznych od naturalnych zmian zachodzących w ekosystemach. Dlatego szczególnie istotne są badania prowadzące do uzyskania informacji o efektach działań człowieka (ochronnych, gospodarczych, itd.), w związku z czym powinno się dokonywać oceny podejmowanych działań poprzez bieżące monitorowanie ich skutków.

 

 

WARSZTATY KRZYDLINA MAŁA i PUSZCZA NIEPOŁOMICKA

zdjęcia z warsztatów

Przedstawienie obecnej sytuacji legislacyjnej z zakresu Natury 2000 w Polsce – najważniejsze akty prawne, omówienie podobieństw i różnic między nimi – Katarzyna Łapińska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - prezentacja

Dobre praktyki – przegląd wybranych przykładów zarządzania obszarami Natura 2000 w krajach UE – Agnieszka Banrowska, SINTEF - prezentacja

Potrzeby i możliwości zarządzania na obszarach Natury 2000 ze szczególnym uwzględnieniem Łęgów Odrzańskich i Puszczy Niepołomickiej – Anna Dubel - prezentacja

Puszcza Niepołomicka jako obszar Natura 2000, stan prac nad planem zadań ochronnych – Bożena Kotońska, Małgorzata Blok, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie - prezentacja

SDF-y - prezentacja

Muchołówka białoszyja - prezentacja

 

Proces zarządzania

 

Planowanie – związane jest z określeniem celów oraz działań jakiem muszą zostać podjęte przy ich realizacji.

 

Organizowanie – związane jest z określaniem zasobów, definiowaniem struktury i przepływu informacji, aby umożliwić realizację celów. Jest to etap przygotowawczy do realizacji. W wyniku postanowień (decyzji, uzgodnień) podejmowanych na tym etapie powstają zadania i obowiązki wykonywane na etapie realizacji.

 

Realizacja – to działania, które są podejmowane dla realizacji celów; uwzględnia także bieżący nadzór i monitoring realizowanych zadań prowadzony przez wyznaczone organy oraz motywowanie do realizacji zadań.

 

Ewaluacja – to ocena realizacji celów po określonym czasie. Porównanie planowanych efektów z faktycznie osiągniętymi. Służy przemyśleniu efektywności dotychczasowych sposobów osiągnięcia celów i ewentualnej ich korekty.

 

 Modele współpracy - Łęgi Odrzańskie- grupa 1 - grupa 2 /2  - grupa 3 /2 /3  - grupa 4

 Modele współpracy - Puszcza Niepołomicka - PZO - OOŚ - - SZK

Zadania i wskaźniki dla żurawia i łęgów wierzbowych - grupa A - grupa B - grupa C - grupa D

Zadania i wskaźniki dla muchołówki białoszyjej - grupa 1 - grupa 2 - grupa 3 - grupa 4

 

 

OCENA POTRZEB BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA OBSZARAMI NATURA 2000

Zadanie związane z oceną potrzeb beneficjentów w zakresie zarządzania obszarami Natura 2000 na obszarach pilotażowych Łęgi Odrzańskie i Puszcza Niepołomicka została zakończone. Wstępna analiza wywiadów pogłębionych z beneficjentami  prowadzi do wniosku, że obecnie nie istnieje żaden system zarządzania obszarami Natura 2000 w Polsce. Ponadto wskazano na brak łatwego dostępu do wielu istotnych informacji, jak na przykład dokładnych opisów przebiegu granic obszarów naturowych, wyników inwentaryzacji przyrodniczych, czy potencjalnego wpływu różnego typu inwestycji na przyrodę.

 

PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK DOTYCZĄCYCH ZARZĄDZANIA OBSZRAMI NATUROWYMI W EUROPIE

Prowadzony wstępny przegląd dobrych praktyk wykazał iż, nie ma w Europie kompleksowych rozwiązań dotyczących zarządzania obszarami naturowymi, jak i brak jest systemów wspomagania decyzji w tym zakresie. Zidentyfikowano jednak prowadzone badania nad DSS np. we Włoszech. Dobrze udokumentowane są natomiast studia przypadków właściwego zarządzania lub skutecznego rozwiązywania konfliktów na wybranych obszarach Natury 2000. Istnieją także narzędzia (w tym komputerowe) do poszukiwania finansowania działań oraz planów ochrony obszarów naturowych.

PARTYCYPACYJNE KONSULTACJE SPOŁECZNE

Prowadzone wywiady z beneficjentami projektu wykazały na potrzebę przyjrzenia się bliżej procesowi konsultacji społecznych. Dlatego w ramach zadania 1 opracowaliśmy krótki podręcznik dotyczący tego tematu.

Więcej informacji na temat procesów prowadzenia konsultacji społecznych na poziomie regionalnym można pozyskać również z podręcznika NATURA 2000 i Społeczeństwo: Instrumenty komunikacji społecznej w zarządzaniu Siecią Natura 2000.

 Wsparcie udzielone przez Islandi, Liechtenstein i Norwegi poprzez dofinansowanie ze środkw Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a take budetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

http://www.winfc.tw/email.php http://namhunghotel.com.vn/ContactUs.asp 台南外約|台南外送茶-推薦台南茶訊 http://www.spsc.com.tw/Message.asp 台灣自拍貼圖 新竹市做臉 幼女情色 http://www.kcee.com.tw/opml.php 私人外約 http://www.ntcma.org.tw/boards.asp 草屯山 http://dautoi.vn/activate.php 台南小女人 http://www.fengshuiresort.com.vn/search.asp http://5656.tw/List.asp