Projek zakończony! ZAPRASZMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REZULTATAMI PROJEKTU

English

E-mail:


Imi i Nazwisko:


Adres:


Temat:


Treść pytania:

 

Puszcza Niepołomicka Charakterystyka obszaru Natury 2000 Puszcza Niepołomicka (PLB120002)

OSO – obszar specjalnej ochrony

Obszar stanowi duży kompleks leśny w widłach Wisły i Raby. Składa się on z dwóch części oddzielonych od siebie doliną rzeki Drwinki z dużym obszarem łąk. Większa, południowa część Puszczy jest zdominowana przez lasy sosnowe. Sąsiadujący z Wisłą mniejszy północny fragment ostoi jest mozaiką lasów liściastych i nadrzecznych poprzecinany starorzeczami. Dominują tu młodniki, ale występują również dobrze zachowane połacie starodrzewi.

Ostoja ptasia o randze europejskiej E 70.

Występuje co najmniej 12 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 4 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Jedna z największych w kraju populacji muchołówki białoszyjej. Gniazduje powyżej 1% populacji krajowej muchołówki białoszyjej i puszczyka uralskiego (PCK) (C6); w stosunkowo dużej ilości (C7) występuje włochatka (PCK). Małe enklawy lasu o dobrze zachowanym naturalnym charakterze.

Powierzchnia: 11762,3 km2 Wysokość n.p.m.: 184-212 m Region NUTS: PL061 Krakowsko-tarnowski 100% Region biogeograficzny: Kontynentalny Rodzaje ekosystemów: przewaga ekosystemów leśnych Rodzaje zagospodarowania

klasy siedlisk % pokrycia
lasy iglaste 46,00 %
lasy liściaste 17,00 %
lasy mieszane 26,00 %
łąki i pastwiska 10,00 %
tereny rolnicze z dużym udziałem elementów naturalnych 1,00 %
Suma pokrycia siedlisk 100,00 %

Forma ochrony -> Rezerwat Przyrody:

 

 

 • Dębina III (13,0 ha)
 • Długosz Królewski (24,0 ha)
 • Gibiel (29,0 ha)
 • Lipówka (25,0 ha)
 • Rezerwat hodowlany żubra nizinnego (150,0 ha)
 • Wiślisko Kobyle (7,0 ha)
 •  

   

   

  Struktura własności: większość terenu stanowi własność Skarbu Państwa Cel ochrony

  Celem ochrony na obszarze jest utrzymanie populacji ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej poprzez zabezpieczenie kluczowych dla ich przetrwania fragmentów areałów życiowych, a więc miejsc gniazdowania i żerowania.

   

  Ogólne warunki utrzymania właściwego stanu ochrony

   

   

 • utrzymanie i konsekwentne egzekwowanie ochrony strefowej z jednoczesnym wprowadzeniem jasnych zasad gospodarowania w strefach (bocian czarny);
 • wywieszanie budek lęgowych (puszczyk uralski, włochatka);
 • czynna ochrona gniazd - np. wprowadzanie stref ciszy i ograniczonej turystyki (bocian czarny, trzmielojad);
 • zabezpieczanie napowietrznych linii energetycznych przebiegających w sąsiedztwie miejsc żerowania bociana białego poprzez izolowanie przewodów elektrycznych na niewielkich odcinkach przy słupach energetycznych, wyeliminowanie słupów energetycznych wyposażonych w izolatory stojące lub zaopatrzenie słupów w dodatkową półkę, tak by ptaki nie mogły mieć kontaktu z izolatorami lub przewodami;
 • zachowanie zabagnień, torfowisk oraz śródłąkowych, przyleśnych i śródleśnych terenów podmokłych (derkacz);
 • zachowanie i odtwarzanie lasów i zadrzewień nad brzegami zbiorników i cieków wodnych, pozostawianie w wodzie powalonych drzew (zimorodek);
 • utrzymanie odpowiedniej ilości starych drzew w lasach gospodarczych, tworzenie drzewostanów wielopiętrowych, tworzenie mozaiki siedlisk leśnych, zarówno pod względem wieku, jak i składu gatunkowego drzewostanu, pozostawianie drzew dziuplastych oraz uschniętych drzew i ich kikutów (puszczyk uralski, włochatka, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, muchołówka białoszyja);
 • utrzymanie późnego terminu pierwszego pokosu traw (nie wcześniej niż 10 czerwca) i zmiana techniki koszenia - wprowadzenie wolniejszych maszyn, rozłożenie wykaszania dużych obszarów łąkowych na kilka dni, rozpoczynanie pokosu od środka łąki i prowadzenie go do peryferii, pozostawianie pasa niewykoszonych ziołorośli na skraju łąki, stanowiącego ok. 5% powierzchni łąkowej (derkacz);
 • redukcja drapieżników - lisa, norki amerykańskiej, jenota, sroki, kruka, wrony siwej (derkacz).
 •  

   

   

   

  Łęgi Odrzańskie Charakterystyka obszaru Natury 2000 łęgi Odrzańskie (PLB020008 i PLH020018)

  łęgi Odrzańskie to obszar objęty programem Natura 2000 jako OSO (obszar specjalnej ochrony ptaków) i SOO (specjalny obszar ochrony siedlisk). łęgi zlokalizowane są w Dolinie Odry, pomiędzy Brzegiem Dolnym a Głogowem, długość całego obszaru wynosi 101 km. Granice OSO i SOO pokrywają się i zostały poprowadzone zgodnie z terenem zalewowym przy uwzględnieniu planowanych polderów zalewowych. Powierzchnia obszaru wynosi 179,994 km2 i obejmuje głównie siedliska nadrzeczne, lasy, łąki i torfowiska niskie.

  Powierzchnia: 179,994 km2 Wysokość n.p.m.: 71-162 m Region NUTS: PL012 Legnicki 82%, PL013 Wrocławski 15%, PL042 Zielonogórski 3%

  OSO – obszar specjalnej ochrony ptaków

  Obszar Specjalnej Ochrony ptaków „Łęgi Odrzańskie” obejmuje co najmniej 14–cie gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, m. in. takie jak:

   

   

 • kania czarna (PCK) – około 4% populacji krajowej,
 • muchołówka białoszyja – 2,5%–4% populacji krajowej,
 • dzięcioł średni – około 3% populacji krajowej,
 • kania ruda (PCK) – 1,5%–2% populacji krajowej,
 • dzięcioł zielonosiwy – 1%–2% populacji krajowej,
 • czapla siwa – 1,8% populacji krajowej,
 • świerszczak – ponad 1% populacji krajowej
 • trzmielojad i srokosz – około 1% populacji krajowej,
 • a ponad to: bocian czarny, bocian biały, orzeł bielik, żuraw i inne.
 •  

   

  Ogółem można tu spotkać około 100 gatunków ptaków w okresie lęgowym.

  SOO – specjalny obszar ochrony siedlisk

  Specjalny Obszar Ochrony siedlisk „Łęgi Odrzańskie” obejmuje 11 typów z siedlisk

  z Załącznika I i 13 typów z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Są to siedliska rzadkie i zagrożone, charakterystyczne dla dużej rzeki nizinnej. Należą do nich m. in.:

   

   

 • lasy łęgowe,
 • łąki z rzadkimi gatunkami tj. goryczka wąskolistna czy kosaciec syberyjski
 • starorzecza,
 • grąd środkowoeuropejski.
 •  

   

  Rodzaje zagospodarowania

  Klasy siedlisk % pokrycia
  cieki wodne 8,00 %
  grunty orne 12,00 %
  lasy iglaste 2,00 %
  lasy liściaste 38,00 %
  lasy mieszane 6,00 %
  lasy w stanie zmian 1,00 %
  łąki i pastwiska 26,00 %
  tereny rolnicze z dużym udziałem elementów naturalnych 6,00 %
  złożone systemy upraw i działek 1,00 %
  Suma pokrycia siedlisk 100,00 %

  Formy ochrony

   

   

 • Park Narodowy -> plany utworzenia Odrzańskiego Parku Narodowego
 • Rezerwat Przyrody:
 • Odrzysko (5,2 ha)
 • łęg Korea (80,0 ha)
 • Zabór
 • Obszar Chronionego Krajobrazu:
 • Dolina Baryczy
 • Dolina Odry
 • Użytek Ekologiczny: ścinawskie Bagna (21,0 ha)
 •  

   

   

  Struktura własności: większość stanowi własność Skarbu Państwa, fragmenty stanowią własność prywatną

  Zagrożenia

  Dużym zagrożeniem dla obszaru jest budowa zapory na Odrze, w Rzeczycy. Pozostałe potencjale zagrożenia obejmują m. in.:

   

   

 • osuszanie terenu i okolic,
 • zanieczyszczenie wody,
 • intensywną gospodarkę rybacką i wędkarstwo,
 • wprowadzanie obcych gatunków ryb,
 • zalesianie łąk, pastwisk, torfowisk,
 • prywatyzacje lasów i terenów nieleśnych, mogącą prowadzić do intensyfikacji gospodarki.
 •  

     Wsparcie udzielone przez Islandi, Liechtenstein i Norwegi poprzez dofinansowanie ze środkw Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a take budetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

  http://www.winfc.tw/email.php http://namhunghotel.com.vn/ContactUs.asp 台南外約|台南外送茶-推薦台南茶訊 http://www.spsc.com.tw/Message.asp 台灣自拍貼圖 新竹市做臉 幼女情色 http://www.kcee.com.tw/opml.php 私人外約 http://www.ntcma.org.tw/boards.asp 草屯山 http://dautoi.vn/activate.php 台南小女人 http://www.fengshuiresort.com.vn/search.asp http://5656.tw/List.asp