Projek zakończony! ZAPRASZMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REZULTATAMI PROJEKTU

English

E-mail:


Imi i Nazwisko:


Adres:


Temat:


Treść pytania:

Cel projektu
Wspieranie osiągnięcia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków na obszarach Natura 2000 poprzez opracowanie skutecznego systemu zarządzania tymi obszarami.

Rezultaty projektu
W ramach projektu zostaną opracowane:

 • model zarządzania Obszarami Natura 2000
 • teoretyczna koncepcja komputerowego Systemu Wspomagania Decyzji dla dwóch obszarów pilotażowych:
  • OSO Puszcza Niepołomicka (woj. małopolskie)
  • OSO Łęgi Odrzańskie (woj. dolnośląskie)

Model zarządzania Obszarami Natura 2000
System Wspomagania Decyzji dla obszaru Natura 2000
Podstawowe informacje:

 1. tereny cenne przyrodniczo wraz z ich dokładną lokalizacją, listą siedlisk i gatunków oraz planowanymi zabiegami ochronnymi,
 2. sposób użytkowania siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków na terenach rolniczych i leśnych wraz z zaleceniami ochronnymi,
 3. wykaz osób i instytucji zarządzających poszczególnymi fragmentami obszaru Natura 2000 wraz z ich zakresem kompetencji i danymi kontaktowymi,
 4. infrastruktura turystyczna,
 5. krajowe formy ochrony przyrody i związane z nimi ograniczenia w terenie,
 6. zadania ochronne lub zadania wynikające z planu ochrony.

Przykładowe pytania, jakie mogłaby sformułować osoba zarządzająca obszarem Natura 2000, wysłać je do bazy i uzyskać szybką odpowiedź w czytelnej formie graficznej:

 1. Gdzie znajdują się działki, na których występują chronione gatunki obuwik pospolity, derkacz i kto jest właścicielem tych działek?
 2. Którzy rolnicy na danym obszarze uczestniczą w Pakiecie 5 programu rolnośrodowiskowego?
 3. W których miejscach występują potencjalne zagrożenia dla obszaru z racji planowanych inwestycji i jakiego typu są to zagrożenia?

W systemie umieszczone również będą narzędzia ułatwiające monitoring, raportowanie, i komunikację pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za dany obszar.

Beneficjenci projektu

 • Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska,
 • władze lokalne różnych szczebli,
 • administracja Lasów Państwowych,
 • zarządy obszarów chronionych,
 • Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej,
 • Agencja Nieruchomości Rolnych SP,
 • Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych
 • organizacje pozarządowe

Etapy projektu

 1. Ocena potrzeb w zakresie zarządzania obszarami NATURA 2000 w dwóch obszarach pilotażowych, z wykorzystaniem metody wywiadów osobistych pogłębionych z beneficjentami. (do luty 2010)
 2. Dokonanie przeglądu obecnego stanu wiedzy w dziedzinie zarządzania obszarami Natura 2000 (oraz SWD - jeżli istnieją) na podstawie wybranych studiów przypadku z kilku państw europejskich (przegląd literatury i konsultacje z menedżerami tych obszarów (do luty 2010)
 3. Stworzenie modelu zarządzania dla wybranych obszarów pilotażowych Natura 2000 (do kwiecień 2010) Przeprowadzenie warsztatów z beneficjentami w obu obszarach pilotażowych (maj 2010)
 4. Opracowanie teoretycznej koncepcji Systemu Wspomagania Decyzji (do lipiec 2010)
 5. Warsztaty konsultacyjne z beneficjentami dotyczące teoretycznej koncepcji SWD (sierpień 2010)
 6. Przygotowanie, wydanie i dystrybucja broszur informacyjnych oraz przewodnika prezentujących rezultaty projektu (wrzesień 2010)

Działania wspomagające: konsultacje z ekspertami merytorycznymi w zakresie działań objętych projektem.Wsparcie udzielone przez Islandi, Liechtenstein i Norwegi poprzez dofinansowanie ze środkw Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a take budetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

http://www.winfc.tw/email.php http://namhunghotel.com.vn/ContactUs.asp 台南外約|台南外送茶-推薦台南茶訊 http://www.spsc.com.tw/Message.asp 台灣自拍貼圖 新竹市做臉 幼女情色 http://www.kcee.com.tw/opml.php 私人外約 http://www.ntcma.org.tw/boards.asp 草屯山 http://dautoi.vn/activate.php 台南小女人 http://www.fengshuiresort.com.vn/search.asp http://5656.tw/List.asp